Å hente kokfesk på kaia

En av de viktigste tradisjonene i fiskeværran gjennom århundrer har vært at folk kunne gå på kaia og kjøpe fisk direkte fra fiskeren. De siste årene har denne tradisjonen mer eller mindre dødd ut, mye på grunn av strengere regelverk for å hindre «svart» omsetning.

Nå vil Fiskeridirektoratet rydde opp i praksisen rundt bruk av såkalt «heimfarfisk» eller «kokfesk».

«Utvalget mener prinsipielt at all fangst tatt i et kommersielt fiske skal kvoteavregnes og registreres i ressursregnskapet, og at eventuell heimfarfisk må registreres særskilt på seddel for kvoteavregning. Det vil åpne for at fisker fremdeles kan beholde heimfarfisk til eget konsum uten at denne delen av fangsten omsettes, samtidig som heimfarfisken også framgår av ressursregnskapet.»

På Fiskeridirektoratets egne nettsider 22.10.2021 finner vi denne artikkelen, og gjengis her i sin helhet:

Det koker om kokfisken

Fiskeridirektoratet vil som kjent iverksette prosesser for å rydde i praksis rundt bruk av såkalt heimfarfisk eller kokfisk.

Målet er å sikre at all fisk som fiskes i ervervssammenheng faktisk føres i ressursregnskapet og kvoteavregnes. Bakgrunnen for at Fiskeridirektoratet foreslår en slik prosess er blant annet anbefalinger fra fiskerikontrollutvalget, som i NOU 2019: 21 (s. 180) uttalte følgende:

«Utvalget mener prinsipielt at all fangst tatt i et kommersielt fiske skal kvoteavregnes og registreres i ressursregnskapet, og at eventuell heimfarfisk må registreres særskilt på seddel for kvoteavregning. Det vil åpne for at fisker fremdeles kan beholde heimfarfisk til eget konsum uten at denne delen av fangsten omsettes, samtidig som heimfarfisken også framgår av ressursregnskapet.»

Fiskerikontrollutvalget fulgte opp dette med å anbefale at det iverksettes et krav om at heimfarfisk skal registreres på seddel.

Vi støtter fiskerikontrollutvalgets vurderinger

Fiskeridirektoratet støtter fiskerikontrollutvalgets vurderinger og viser til at det i økende grad registreres at kvantum som blir avsatt til heimfarfisk om bord og ved landing i enkelte tilfeller er betydelig, og langt overstiger hva som naturlig kan konsumeres i en husholdning. Oppfølging av dette forslaget er tatt inn i Fiskeridirektoratets handlingsplan for utvikling av fiskerikontrollen.

Kvantumet er i noen tilfeller så store at det gir mistanke om at hensikten er å selge utenom lovlige omsetningskanaler, eller å dele ut fisk utover egen husholdning. En slik eskalerende praksis gir også utfordringer ved håndhevelse av kravene til seddelføring.

Når vi foreslår en slik prosess er det derfor ikke den enkelte fisk som spises om bord vi ønsker å treffe. Vi mener rett og slett at all fisk som landes må registreres på en seddel.

Til selve prosessen legger vi opp til at næringen orienteres om foreslått endring av dagens praksis og at næringen gis mulighet til å uttale seg før det gjøres en endelig beslutning om ny praksis og håndhevelse.

Mer som dette:

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

%d bloggere liker dette: